Protokół odbioru - co powinieneś wiedzieć?

Protokół odbioruUmowa o roboty budowlane, to tzw. umowa rezultatu - liczy się efekt wykonanych działań, który powinien być pozbawiony jakichkolwiek wad. Odbiór robót budowlanych jest więc momentem przełomowym zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Z jednej strony potwierdza jakość wykonanych prac i jest podstawą do żądania wynagrodzenia. Z drugiej, w przypadku wykrytych wad, stanowi podstawę do ich usunięcia. Ponadto, dokument wyznacza również początek biegu terminów rękojmi za wady.

Z tego artykułu dowiesz się m.in. co powinien zawierać protokół odbioru, kto powinien odpowiadać za jakość wykonanych robót, kiedy inwestor może odmówić odbioru robót oraz poznasz najczęstsze przyczyny sporów pojawiających się pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Protokół odbioru robót - co powinien zawierać

Protokół odbioru jest dokumentem, za pomocą którego strony zazwyczaj poświadczają odbiór robót. Zazwyczaj, bo przepisy Kodeksu Cywilnego nie zawierają żadnego konkretnego zapisu, który precyzowałby problematykę oddania i odbioru obiektu. Istnieje bowiem możliwość dokonania takiego odbioru za pomocą czynności konkludentnych.

Protokół odbioru powinien zawierać m.in. datę jego sporządzenia, dane uczestników odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakości wykonanych robót oraz podpisy uczestników odbioru. Protokoły odbioru to jedne z tych dokumentów, które wchodzą w skład dokumentacji budowy.

Obowiązek odbioru robót budowlanych

Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, podstawowym obowiązkiem inwestora, zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego, jest dokonanie ich odbioru. Jeżeli stwierdzone zostaną wady projektu, wszelkie zastrzeżenia należy wykazać w protokole wad, podając jednocześnie ewentualny termin ich usunięcia. Można również dołączyć oświadczenie inwestora o wyborze innego uprawnienia, które przysługuje mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wykryte przy odbiorze wady.

Odmowa odbioru robót budowlanych

Inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych w przypadku, gdy wykonawca nie wykonał, bądź nienależycie wykonał swoją pracę. Dotyczy to zarówno całości prac, jak i ich części. Oznacza to, że odmowa odbioru jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej. Odmowa odbioru jest również dopuszczalna w przypadku, gdy ujawnione wady będą na tyle poważne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Nie zaliczają się jednak do nich te wady, które utrudniają korzystanie z obiektu lub obniżają jego wartość - tutaj inwestor może dochodzić swoich praw, ale dopiero po samym odbiorze.

Jakość wykonanej umowy - od kogo zależy

Na jakość wykonania inwestycji ma wpływ przede wszystkim wykonawca. Zdarzają się jednak sytuacje, w których jakość może zależeć od inwestora (odbiorcy robót). Dzieje się tak wtedy, gdy do obowiązków zleceniodawcy należy dostarczanie materiałów, maszyn, urządzeń czy dokumentów, np. projektu budowlanego. Jeśli późniejsze wady wynikają właśnie ze złych materiałów/niepoprawnej dokumentacji dostarczonej przez inwestora i wykonawca ma dowody na to, że miał co do nich obiekcje i uprzedzał o możliwym niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, to wówczas uniknie on pociągnięcia do odpowiedzialności za te wady i może żądać ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Jeśli jednak przygotowanie dokumentacji projektowej lub dostarczenie materiałów leżało wyłącznie po stronie wykonawcy, to nie uniknie on już odpowiedzialności za ewentualnie wykryte wady.

Najczęstsze przyczyny sporów

Nie zawsze jednak realizacja umowy przebiega zgodnie z planem. Nierzadko pomiędzy inwestorem i wykonawcą pojawiają się sytuacje konfliktowe. Zwłoka w zgłoszeniu do odbioru ukończonych prac oraz ich jakość, to najczęstsze przyczyny sporów pomiędzy dwiema stronami umowy. Aby uniknąć zbędnych konfliktów warto trzymać rękę na pulsie, m.in. wspomagając się zewnętrznymi serwisami czy aplikacjami, takim jak np. dokumentybudowlane.pl, które dają możliwość sprawnego prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowlanej, a tym samym pozwalają zapobiegać niepotrzebnym stresom i dają możliwość wglądu w całą dokumentację inwestycji - w tym w wykaz materiałów czy częściowe protokoły odbioru, nie dopuszczając tym samym do jakichkolwiek niedomówień czy niejasności.

Źródło: www.dokumentybudowlane.pl.

Komentarze