Przyłącze gazowe

Przyłącze gazoweWykonanie przyłącza gazowego może potrwać nawet 6 miesięcy. Dlatego zdecydowanie warto będzie pomyśleć o takiej kwestii jeszcze na etapie zamknięcia stanu surowego naszego domu. Przyłącze gazowe jest odcinkiem od gazowej sieci do głównego kurka, który zostaje umieszczony wraz z licznikiem gazu w szafce umiejscowionej na granicy działki inwestycyjnej. Od tego momentu rozpoczyna się odbiorcza instalacja. Złożona jest ona z dwóch ważnych części. Pierwsza zewnętrzna część, ma za zadanie doprowadzić gaz do domu, druga zaś wewnętrzna odpowiada za rozprowadzenie gazu do wybranych odbiorników znajdujących się w budynku (kuchenki, podgrzewacza wody, czy kotła od centralnego ogrzewania).

Przyłącze gazu - jakie formalności będą koniecznością?

Opisana powyżej procedura przykładowa dotyczy przede wszystkim indywidualnych klientów, którzy zadeklarują odbieranie wysokometanowego gazu ziemnego w ilościach do 10 M3/h albo zaazotowanego do 25 M3/h. Taka ilość jest wystarczająca celem przygotowywania posiłków, ogrzewania wody do mycia i domu.

Żeby móc zostać odbiorcą gazu trzeba:

  • złożyć stosowny wniosek o wydanie warunków przyłączenia, a ściślej mówiąc o techniczne warunki przyłączania do gazowej sieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć: szkic sytuacyjny z zaproponowaną lokalizacją szafki gazowej albo plan zabudowy, tytuł prawny do nieruchomości, deklaracje na temat szacunkowego zużycia gazu, decyzję na temat warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, która dotyczy wykonywania przyłącza gazowego (jeżeli była wydana). Niezbędne będzie również określenie terminu planowanego zawarcia umowy na poczet przyłączenia do sieci,
  • otrzymać od gazowniczego zakładu warunki przyłączania do gazowej sieci. Określane są w nich między innymi: techniczne parametry miejsca włączania do sieci, maksymalne, jak i minimalne ciśnienie odbioru oraz dostarczenia gazu, wymagania co do pomiarowego układu (gazomierza), a także lokalizacji jego instalacji,
  • zawrzeć stosowną umowę na poczet przyłączenia do gazowej sieci. W umowie określa się: planowaną datę zawierania umowy docelowej sprzedaży gazu, obowiązki gazowniczego zakładu, jak i inwestora, wysokość przyłączeniowej opłaty, lokalizację gazowej skrzynki,
  • złożyć wniosek o zawarcie umowy co do przyłączenia do gazowej sieci. Zatwierdzony wniosek o przyłączenie do gazowej sieci stanowi gwarancję sprzedania gazu, jak i podstawę do zawarcia stosownej umowy.

Możliwe jest również zawarcie umowy kompleksowej na dostarczenie gazu. Wtedy gazowniczy zakład zajmuje się wykonaniem całości pracy, to znaczy od chwili projektu i właściwych uzgodnień, aż do włączania przyłącza do gazowej sieci, jak i głównego kurka i pomiarowego układu razem z technicznym odbiorem.

Realizacja budowy gazowej instalacji i umowy przyłączeniowej przebiega dwutorowo. Firma gazowniczą realizuje zbudowanie przyłącza, zaś inwestor ma obowiązek w tym samym czasie: otrzymać powykonawczą opinię kominiarską, uzyskać pozytywny wynik technicznego odbioru wewnętrznej instalacji, wykonać instalację odbiorczą i przygotować miejsce na poczet montażu głównego kurka. Więcej informacji na temat formalności związanych z przyłączem gazowym można znaleźć na stronie: https://budogram.pl/porada/407-przylacze-gazowe. Zawarta tam wiedza na pewno umożliwi nam zrealizowanie szybkiej i sprawnej instalacji gazowej w domu.

Komentarze