Pozwolenie na budowę - jakich dokumentów potrzebujesz?

Budowa domuDecyzja o pozwoleniu na budowę to dokument, na który każdy inwestor czeka z niecierpliwością. Często wiele miesięcy. Niestety uzyskanie pozwolenia to nie koniec urzędowych formalności. Jakie procedury trzeba jeszcze przeprowadzić?

Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor występuje o wydanie dziennika budowy. Wniosek składa do organu architektoniczno-budowlanego, który udzielił pozwolenia na budowę. Organ wydaje dziennik budowy odpłatnie.

Przed rozpoczęciem budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor musi zatrudnić kierownika budowy, a często także inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy jest potrzebny do każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Natomiast obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nakłada organ w decyzji o pozwoleniu na budowę biorąc pod uwagę przepisy. Określają one rodzaje obiektów budowlanych, których budowa wymaga takiego nadzoru.

O planowanym terminie rozpoczęcia budowy inwestor powiadamia organ nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia dołącza kilka dokumentów, m.in. oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową. Jeśli inwestor zobowiązał projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego, jego również informuje o planowanym rozpoczęciu budowy.

W trakcie budowy

Na początku budowy kierownik powinien zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie, a po zakończeniu robót - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W praktyce często to inwestor zatrudnia do tych prac geodetę.

Czasem w trakcie budowy część robót wykonuje się inaczej, niż przewidywał projekt budowlany. Zmiany, przed ich wprowadzeniem, trzeba skonsultować z projektantem. Uwzględniając przepisy decyduje on czy będzie to istotne czy nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Jeśli zmiany są nieistotne, projektant zamieszcza w projekcie odpowiednie rysunki i opis. Jeśli zmiany stanowią istotne odstępstwo od projektu, inwestor występuje do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę.

Jeśli w trakcie budowy zajdzie konieczność zmiany kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru budowlanego lub projektanta pełniącego nadzór autorski, inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenie tej osoby o przyjęciu obowiązków.

Po zakończeniu budowy

Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Rodzaj formalności zależy od kategorii obiektu budowlanego. W decyzji o pozwoleniu na budowę znajduje się informacja o tym, która procedura obowiązuje w konkretnym przypadku. Na przykład hala handlowa albo przemysłowa wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Z kolei w przypadku hali będącej budynkiem składowym lub chłodnią, które są zaliczone do obiektów magazynowych - wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor dołącza odpowiednie dokumenty. Część z nich nadzór budowlany zwraca po przeprowadzeniu procedury.

Jeśli z przepisów wynika konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także jeśli projekt budowlany podlegał uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań sanitarnych, o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania zawiadamia się Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną. Trzeba to zrobić przed złożeniem wniosku do nadzoru budowlanego.

Organ nadzoru budowlanego, zanim wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, przeprowadza kontrolę i sprawdza, czy roboty wykonano zgodnie z projektem budowlanym i przepisami. Inwestor musi uczestniczyć w kontroli. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy organ może (choć nie musi) przeprowadzić kontrolę. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni i nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.

W tekście przedstawiliśmy formalności konieczne do dopełnienia przy budowie każdej hali, jednak nie w każdym przypadku będą to jedyne procedury. Czasem może zajść potrzeba wykonania innych czynności wynikających z pozwolenia na budowę, np. powiadomienia konserwatora zabytków.

Autor: www.cobouw.pl

Ocena: 5.0

Komentarze